LOGOWANIE

 

Zdalna szkoła +

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Programowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – Dotyczy umowy o powierzenie grantu nr 6821642228 nasza szkoła otrzymała - 1 szt laptopów. Laptop został przekazany przez Gminę Igołomia-Wawrzeńczyce w dniu 20.07.2020r. do Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tropiszowie stosownym protokołem przekazania sprzętu w nieodpłatne użyczenie. Decyzją Dyrektora Szkoły laptop zostanie przekazany uczniom z rodziny wielodzietnej w ilości 1.

Wiarygodna szkoła