REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W TROPISZOWIE

 

I. Podstawy prawne funkcjonowania świetlicy szkolnej:

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) art. 1

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.2001.Nr 61, poz. 624 z późn. zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69)

4. Program Wychowawczy Szkoły oraz Program Profilaktyki.

 

II. Podstawowe zadania świetlicy

 

1. Głównym celem pracy świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej uczniom,

którzy dłużej przebywają w szkole ze względu na:

a) czas pracy rodziców (prawnych opiekunów),

b) inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniowi opieki.

2. Organizowanie pomocy w nauce.

3. Stworzenie odpowiednich warunków do nauki i wypoczynku.

4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i problemowych.

5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej

mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

6. Organizowanie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań, zamiłowań

i uzdolnień.

7. Kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

8. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny

i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

9. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

10. Kształtowanie postaw prospołecznych i patriotycznych.

11. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem

lokalnym szkoły.

12. Nauka bezpiecznego korzystania z TI.

 

III. Założenia organizacyjne

 

1. Świetlica pracuje w godz. 7.15 – 16.00 w dni, w których odbywają się zajęcia

dydaktyczne i opiekuńcze w szkole.

2. Czas pracy świetlicy szkolnej jest dostosowany do potrzeb uczniów oraz jest zgodny z harmonogramem pracy świetlicy ustalanym na dany rok szkolny.

3. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej

i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.

4. Liczba wychowanków w grupie nie powinna przekraczać 25 osób.

5. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora

szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz dzieci nieuczęszczające na lekcje

religii, oczekujące na dodatkowe zajęcia.

6. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka na kwestionariuszu zgłoszenia dziecka do świetlicy. (Załącznik nr 1)

 

IV. Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

 

1. Świetlica realizuje swoje zadania według planu pracy świetlicy opracowywanego przez wychowawcę na dany rok szkolny. Zadania planu są zgodne z Programem Wychowawczym Szkoły i Programem Profilaktyki.

2. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.

3. Wychowawca świetlicy odpowiada za bezpieczeństwo dzieci, które zostały

przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.

4. Rodzice w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy określają czas pobytu dziecka w świetlicy oraz osoby upoważnione do odbioru.

5. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być

przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców

piśmie.

6. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców dziecko nie będzie mogło

opuścić świetlicy.

 

V. Zadania nauczycieli-wychowawców świetlicy

 

1. Organizowanie wychowankom pomocy w nauce.

2. Przeprowadzenie codziennych zajęć tematycznych.

3. Organizowanie gier i zabaw ruchowych.

4. Organizowanie wycieczek i spacerów.

5. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków.

6. Kształtowanie nawyków higieny i czystości.

7. Rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności.

8. Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym i logopedą.

 

VI. Prawa i obowiązki uczestników zajęć świetlicowych

 

Uczestnik zajęć świetlicowych ma prawo do:

1. właściwie zorganizowanej opieki,

2. życzliwego traktowania,

3. swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

4. opieki wychowawczej,

5. poszanowania godności osobistej,

6. ciszy, spokoju i wypoczynku,

7. uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,

8. korzystania z wyposażenia świetlicy,

9. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną.

Uczestnik zajęć świetlicowych zobowiązany jest do:

1. przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy,

2. przestrzegania zasad współżycia w grupie,

3. odnoszenia się z szacunkiem do wychowawców, koleżanek i kolegów oraz innych

pracowników szkoły,

4. utrzymywania ładu i porządku w swoim otoczeniu,

5. pomagania uczniom potrzebującym pomocy,

6. dbałości o wspólne dobro, ład i porządek w świetlicy,

7. ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

8. zgłaszania wychowawcy każdego wyjścia poza świetlicę,

9. aktywnego uczestnictwa w proponowanych zajęciach.

 

VII. Kary i nagrody wobec wychowanków

Nagrody:

1. Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę za: udział w zajęciach, dobre zachowanie, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą itp. w postaci:

a. pochwały ustnej,

b. pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,

c. dyplomu.

Kary:

2. Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszanie Regulaminu, dla

uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:

a. upomnienie ustne,

b. ostrzeżenie w obecności grupy,

c. pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,

d. wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,

3. Za umyślne zniszczenia i szkody spowodowane przez ucznia odpowiedzialność

materialną ponoszą rodzice ucznia.

 

VII. Dokumentacja świetlicy

 

1. Karty zgłoszeń dziecka do świetlicy z aktualnymi danymi w celu komunikowania się w razie konieczności z rodziną dziecka.

2. Regulamin Świetlicy Szkolnej.

3. Roczny Plan Pracy

4. Dziennik zajęć

Wiarygodna szkoła