Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Tropiszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://sptropiszow.szkolna.net zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Strona nie jest zbudowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Gudowska-Betta, adres poczty elektronicznej szkolatrop@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 287 -31-34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejścia do budynku szkoły zaprojektowano od strony zachodniej. Jedno z nich jest dostepne dla uczniów rodziców i pracowników, zaś drugie jest wyściem ewakuacyjnym. Do głównego wejścia prowadzi jeden stopień bez ostrych krawędzi, oznaczony taśma antypoślizgową w kolorze żółtym.

Szklane drzwi wejściowe wyróżniają się kolorystycznie od fasady, ich szerokość po otwarciu drugiego skrzydła jest większa niż 90 cm, ich otwieranie nie wymaga duzego nakładu siły fizycznej. Oznaczenia budynku są umieszczone w widocznym miejscu i sa łatwo zauważalne.

W szkole istnieją 3 kondygnacje: parter , I pietro i II piętro, na które prowadzą schody dwuetapowe wyposażone w poręcz. System informacji w budynku jest łatwo zauważalny i czytelny dla osób w nim przebywających. Podłoga q całym budynku jest gładka i twarda. Zachowany jest wyrźny kontrast pomiędzy podłogą i ścianami. Sekretariat jest umiejscowiony na piętrze, dlatego planuje się wydzielenie stanowiska obsługi klienta na piętrze. Szkoła dysponuje toaletą dla osób do niej przychodzacych ( rodziców, interesantów, przedstawicieli instytucji itp.) ale w obecnym kształcie nie jest ona dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaplanowane są modenizacje w tym zakresie.

Szkoła planuje naiwazanie współpracy z osobą znajaca język migowy, która w sytuacji wymagającej bedzie uczestniczyć w rozmowie z osobą głuchą. W najbliższym czasie zostanie zakupiona pętla indukcyjna i video tłumacz.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejs parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Od strony wejścia dostępny jest duży parking z szerokimi miejscami. Przewidziano oznakowanie jednego z nich, aby było przeznaczone wyłącznie dla osoby z niepełnośprawnoscią.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującyn i ewentualnych ograniczeniach.

Na podstawie zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tropiszowie, do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/ asystującym.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności archtektonicznej i komunikacyjnej: Dyrektor Szkoły

Wiarygodna szkoła